Kortendijk - sociale kaart

Kortendijk is een grote wijk in de Nederlandse gemeente Roosendaal, gelegen in West-Brabant, provincie Noord-Brabant.
Deze website geeft veel informatie over de wijk.
Wat voor informatie? Een overzicht daarvan is te zien in het menu hier links.
Op deze pagina vindt u de 'sociale kaart' van de wijk.

Een sociale kaart is een overzicht van organisaties die actief zijn in het sociale domein. Dat wil zeggen op het gebied van zorg, hulp, welzijn, sociaal-cultureel werk, ontspanning.
Een voorziening is iets nuttigs waar je gebruik van kunt maken. Soms wordt "vooorziening" gebruikt voor het aanduiden van de organisatie waar je nuttige zaken kunt afnemen. Meestal wordt bedoeld een voorziening in het sociale domein. Dat wil zeggen op het gebied van zorg, hulp, welzijn, sociaal-cultureel werk, ontspanning.

Buurthuis
Een buurthuis is een plaats waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Ze kunnen samen met elkaar activiteiten ondernemen of gewoon een praatje maken. In veel buurthuizen zijn enkele andere non-profit organisaties aanwezig. Meestal zijn die actief in het gebied van zorg, welzijn, werk of educatie.
Per wijk is de invulling verschillend. Ook de algemene naam verschilt. In de ene wijk heet het buurthuis een buurtcentrum, elders een dorpshuis, een wijkbedrijf of nog weer anders.
Het buurthuis van Kortendijk is Wijkcentrum 't Dijksteeke.
Dijkcentrum 191
4706 LB Roosendaal
T (0165) 393626
E dijksteeke@kpnmail.nl
W Dijksteeke.nl
Linksachter (eigen ingang) is de Prikdienst gevestigd, open van maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.30 uur.

Bureau Sociaal Raadslieden
Bij Bureau Sociaal Raadslieden kunt u terecht met al uw vragen over uitkeringen, arbeidszaken, belastingen, wonen, toeslagen, consumentenzaken, energierekeningen, onderwijs, welzijn en juridische zaken. De sociaal raadslieden helpen u met vragen en problemen die u tegenkomt in het doolhof van sociale voorzieningen, wetten en regelingen. Zij proberen u goed en snel op weg te helpen. Samen zoeken we naar een oplossing. Deze dienstverlening is gratis.
Bureau Sociaal Raadslieden is een dienstverlening van WijZijn Roosendaal (onderdeel van de Traversegroep). Ze houden in enkele wijken een spreekuur.
In Kortendijk in 't Dijksteeke, iedere donderdagochtend van 9.00-11.30 uur.
T (0164) 237 056 (algemeen nummer van hoofdkantoor)
E sociaalraadslieden@wijzijntraversegroep.nl
W wijzijnroosendaal.nl

Buurtopbouwwerk
Heeft u een idee voor uw buurt? Zit u met een probleem in uw straat of wijk? Wilt u iets leuks organiseren in de buurt? Of heeft u vragen over uw leefomgeving? Met al deze onderwerpen kunt u terecht bij de buurtopbouwwerker van WijZijn Roosendaal.
Lynn van Oers is de opbouwwerker in Kortendijk.
Zij kan u helpen antwoord te krijgen op uw vraag en ze biedt ondersteuning en advies bij de organisatie en uitvoering van wijkinitiatieven.
Contact: E lynn.vanoers@wijzijntraversegroep.nl, T (06) 588 122 47

Bewonersplatform Kortendijk
Als u als wijkbewoner problemen of ideeën heeft over de leefbaarheid in de wijk, bent u van harte welkom dat met uw lokale bewonersplatform te bespreken.
Een aantal jaar geleden heeft de Gemeente Roosendaal een convenant gesloten met de bewonersplatforms van alle wijken en dorpen in de gemeente. In dat convenant is vastgelegd wat de verantwoordelijkheden en taken zijn van de gemeente en van de platforms op het gebied van de leefbaarheid op wijkniveau.
De Gemeente subsidieert de platforms door middel van vouchers. Die kunnen worden besteed aan projecten en activiteiten in de wijk.
De platformleden vormen een afspiegeling van de bewoners in de wijk.
Voor het regelen van allerlei zaken heeft het platform een dagelijks bestuur.
Alles bij elkaar is het bewonersplatform een communicatieorgaan naar de bevolking toe en een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente. Uiteraard mag iedereen ook individueel 'zaken' doen met de gemeente.
Het platform werkt nauw samen met diverse netwerkpartners, zoals politie (wijkagenten), AlleeWonen, het lokale buurthuis, de winkeliersvereniging, bewonersplatforms uit andere wijken en andere belangenorganisaties. Maar vooral met en voor bewoners van de wijk!
Het Bewonersplatform Kortendijk vergadert iedere eerste woensdag van de maand (met uitzondering van augustus). Locatie: 't Dijksteeke. Tijd: stipt om 19.30 uur.
Contact: E bpkortendijk@gmail.com
F Facebook - BewonersplatformKortendijk

Roosendaalvoorelkaar.nl
Dit is een website van WijZijn Traversegroep / WijZijn Roosendaal.
Iedereen kan op deze website een gratis account maken en dan een hulpvraag of een hulpaanbod plaatsen.
De website is primair bedoeld voor vrijwilligerswerk.
Zo is er ook het aanbod te vinden van scholingsmogelijkheden voor vrijwilligers die in de gemeente Roosendaal actief zijn. Verder vindt u er een uitgebreid overzicht van inmiddels een stuk of 400 initiatieven die door vrijwilligers worden gedraaid of die laagdrempelig zijn, dus voor bijna iedereen toegankelijk en die maar weinig kosten.
Al die initiatieven zijn gerubriceerd in wijken, dorpen en stedelijk. Ook Kortendijk heeft een aparte pagina:
W Roosendaalvoorelkaar - Mijn Buurt - Kortendijk
Wat u op onze pagina niet kunt vinden, zult u ongetwijfeld daar wel vinden!

KortendijkNetwerk
Een hele actieve Facebook pagina is die van de community Kortendijknetwerk.
F Facebook - Kortendijk
E info@kortendijknetwerk.nl
Er is ook een website (kortendijknetwerk.nl) maar die verwijst alleen maar naar de Facebook pagina.
Ze geven veel nieuws over wat er allemaal in de wijk gebeurt.

Politie
Uw wijkagent is voor een belangrijk deel van zijn tijd werkzaam in de wijk. Hij is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de politie.
De wijkagent is bereikbaar via het algemeen nummer T (0900) 8844
Whatsapp: (06) 12207006 (Politie Zeeland West-Brabant - voor meldingen)
Snapchat: pol_rsd
Politiebureau: Nieuwstraat 6, 4701 HS (in het centrum).
De wijkagenten voor Kortendijk zijn Peggy Tak en Jack van Nassauw.
Emailadressen worden niet gepubliceerd. Van een wijkagent hebben we vernomen dat meestal de volgende constructie wel werkt: voornaam.tussenvoegsel.achternaam@politie.nl
W Politie.nl

Wijkzuster
De wijkzuster is het aanspreekpunt op het gebied van zorg en welzijn in uw wijk. U kunt met alle vragen over welzijn, zorg en wonen bij haar terecht. Kunt u wel wat ondersteuning gebruiken? Of maakt u zich zorgen over iemand anders? De wijkzuster kijkt samen met u welke ondersteuning het meest geschikt is en schakelt de juiste instantie in. Dat kan hulp van de thuiszorg zijn, maar ze kijkt ook verder. Bijvoorbeeld naar hoe uw buren, familie, vrijwilligers of welzijnswerkers in uw omgeving een handje kunnen helpen. Als spil in de wijk kent de wijkzuster uw woonomgeving, lokale zorgaanbieders en welzijnsvoorzieningen.
De wijkzuster werkt vanuit de coöperatie Wijkzuster West-Brabant. Zij is in dienst van een van de coöperatiepartners DAT, Stichting Elisabeth, Surplus, tanteLouise-Vivensis of TWB Thuiszorg met Aandacht. Desondanks heeft zij een onafhankelijke rol. Zij kan dus ook, op verzoek van de klant, andere zorgaanbieders inschakelen.
De wijkzuster voor Kortendijk is Ruth Luisterburg.
Wilt u meer weten over de wijkzuster of een afspraak maken? Neem dan contact op via E info@wijkzustergroep.nl of via het algemene telefoonnummer van de wijkzusters in de gemeente Roosendaal: T (0165) 546 613
W dekruisvereniging.nl - de-wijkzuster

Wijkchef
De wijkchef en de buitenploegen van Kortendijk werken samen aan het onderhoud van de fysieke openbare ruimte. Bewoners kunnen de wijkchef aanspreken over de openbare ruimte en hierbij kun je denken aan beplanting of bestrating. Ook als bewoners of organisaties zelf een initiatief willen starten dat te maken heeft met 'grijs' of 'groen', kunnen zij bij de wijkchef terecht. Zij kan bewoners helpen met de weg vinden binnen de gemeente of samen met hen het idee uitwerken. Heeft u een idee om uw leefomgeving op te fleuren of aan te pakken? De Wijkchef gaat graag met u in gesprek!
Contact: E j.willemsen@roosendaal.nl of T 140165 (algemeen nummer).

Buitenploeg Gemeente
De buitenploegen zijn kleinschalig ingericht. Ze zijn samengesteld uit mensen van het team Openbare Werken van de gemeente, de WVS-groep en werkzoekenden via Sociale Zaken. De ploegen functioneren op wijk- of buurtniveau. Hierdoor staan ze in direct contact met burgers. Door het directe contact met burgers kunnen ze hun handelen direct aanpassen naar de wensen van burgers, mits hier de benodigde ruimte voor is.
[Vrij naar Raadsmededeling gemeenteraad Roosendaal, nr. 5689, 18-03-2015, Evaluatie Verbindend Beheren, Bijlage IV.]
Adres: Gewenten 40, 4704RD Roosendaal
T 140165 (algemeen nummer)
E r.loos@roosendaal.nl (Ronny Loos)
F facebook/Buitenploegen-Kortendijk-en-Langdonk

Buurtpreventie
Buurtbewoners houden vrijwillig een oogje in het zeil. Ze letten op zaken zoals het terugdringen van woninginbraak, vernielingen, baldadigheid, vermindering van overlast, het melden van onvolkomenheden en ergernissen (denk aan zwerfafval), verkeersveiligheid, het verbeteren van de sociale cohesie, de brandveiligheid (Home Safety Checks) en de samenwerking met autoriteiten (politie, brandweer, gemeente).
De buurtpreventiemedewerkers worden goed opgeleid en ze worden ondersteund door professionele organisaties.
In de Kortendijk zijn op dit moment buurtpreventieteams actief in de gebieden A-dijken, Flintdijk, Landerije, Moskee en Sterrebos2.
Daarnaast is de Whatsappgroep !ALERT|Kortendijk actief. Buurtbewoners waarschuwen elkaar en de politie bij verdachte situaties of bij het zien van verdachte personen. !ALERT werkt in de hele Kortendijk, inclusief de industrieterreinen De Meeten, Majoppeveld Zuid en Spectrum. Informatie over !ALERT|Kortendijk: Ben Buurstee E alertkortendijk@gmail.com
Informatie over buurtpreventie: Coördinator Buurtpreventie Roosendaal: Ad van de Vrede
T (0164) 237056 (algemeen nummer van WijZijn Traversegroep)
E buurtpreventie@wijzijntraversegroep.nl
W WijZijn Roosendaal - Buurtpreventie

Nextdoor - buurthulp
Nextdoor is een Amerikaans bedrijf dat overal gratis webdiensten aanbiedt; verdienmodel: advertenties. Als u zich aanmeldt met uw echte naam en adres, kunt u in contact komen met andere aangemelde personen uit de buurt. De bedoeling is alle mogelijke vormen van buurthulp vragen en aanbieden. Gemiddeld zijn er hier al zo'n 80 personen per buurt aangemeld. De CBS wijk/buurtindeling wordt gevolgd (zie onze pagina Stratenlijst).
De actieve Nextdoor buurten in de Kortendijk zijn:
W Kortendijk A
W Kortendijk C
W Kortendijk L
W Landerije

Alwel
Alwel (heette eerst AlleeWonen) is de grootste verhuurder in Roosendaal. Iedere donderdagochtend is er iemand van Alwel aanwezig in buurthuis 't Dijksteeke.
W Alwel.nl
Contactmogelijkheden:
* Contactformulier op de website
* E info@alwel.nl
* T (088) 255 2000 (lokaal tarief)
Via het portaal www.alwel.nl/ik-huur kunt u 24 uur per dag uw eigen gegevens inzien en wijzigen, formulieren en reparatieverzoeken digitaal indienen en online betalingen doen. Gebruik uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Huurders Adviesraad Roosendaal
Er is in Roosendaal één belangenbehartiger voor huurders, de Huurders Adviesraad Roosendaal (HAR).
Contact: Dhr. J.C.A.G. Uytdewilligen, Kuiperstraat 10, 4701HW, T (0165) 365324
E c.uytdewilligen@gmail.com

Groenhuysen - Wonen met zorg
De Bloemschevaert, Centrum voor Wonen & Zorg
Covellijndijk 116, 4706 GH Roosendaal
T (088) 5574600, algemeen nummer: T (088) 5574000
E klantbureau@groenhuysen.nl
W Groenhuysen - Bloemschevaert

Apotheek
Apotheek Kortendijk
Dijkcentrum 193, 4706LB Roosendaal
T (0165) 532450
W apotheekkortendijk.leef.nl

Huisartsen
Huisartspraktijk M.K. Balk
Covellijndijk 116b, 4706 GH Roosendaal
T (0165) 542211
W huisartsbalk.nl

Huisartsenpraktijk C.J.A.M. Geijer
Azurietdijk 49, 4706 BL Roosendaal
T (0165) 537926
W geijer.praktijkinfo.nl

Huisartspraktijk E.J. de Korte
Tanzanietdijk 94, 4706 TE Roosendaal
T (0165) 534618
W dekorte.praktijkinfo.nl

Huisarts O. Sediq - Huisartsenpraktijk De Dijken
Dijkcentrum 195, 4706 LB Roosendaal
T (0165) 523888
W dedijkenroosendaal.nl

Tandartsen
Tandartsen A. Roos-van der Horst en M.R. Roos
Dravietdijk 2, 4706 LD Roosendaal
T (0165) 553353
www.tandartsenpraktijkdijkcentrum.nl
W Covertand - Dijkcentrum

Tandartspraktijk J.W. Willemsen
Koraaldijk 119, 4706 KG Roosendaal
T (0165) 556550
E tandartspraktijkjwwillemsen@covertand.nl
W Covertand - Willemsen

Fysiotherapeuten
FysioFaster
Dijkcentrum 197, 4706 LB Roosendaal
T (0165) 549192
W FysioFaster
Behandelmogelijkheden die beschikbaar zijn:
Bedrijfsfysiotherapie, Bekkenbodemtherapie, Bekkenfysiotherapie, Bekkenfysiotherapie TANS (electrotherapie), Bekkentherapie, Fysiotherapie, Geriatrie, Handtherapie, Kinderfysiotherapie, Manuele lymfedrainage, Manuele therapie, Oncologische revalidatie, Psychosomatiek, Sportfysiotherapie.

Fysiotherapeut W.E.M.A. Vromans
Azurietdijk 7, 4706 BL Roosendaal
T (0165) 521012

Prikdienst
Bloedprikdienst.
Wijkcentrum 't Dijksteeke, Dijkcentrum 191, 4706 LB Roosendaal
Eigen ingang: links achter. ma, di, wo, do, vr van 8.00-9.30 uu.

Pedicures
We vermelden hier alleen de pedicures die in de Kortendijk zijn gevestigd en die lid zijn van de brancheorganisatie ProVoet.
Naast het feit dat een pedicure lid is van ProVoet, kan hij/zij tevens zijn geregistreerd in het ProCERT kwaliteitsregister en een of meer specialisaties hebben.
Veel verzekeraars stellen eisen aan pedicures als u een (gedeeltelijke) vergoeding wilt krijgen.
Hieronder ziet u de gegevens die ProVoet vermeldt (mei 2018).
Tengevolge van de Algemene Verordening Gegevensbescherming geven we niet meer de namen van de houders/eigenaars.

Carolientje
Azurietdijk 155, 4706BR Roosendaal
T (06) 50555784
Diabetische voet, Reumatische voet. Ook ambulant.

A.C.H.M. Jooren
Jadedijk 61, 4706KR Roosendaal
T (0165) 553692
Ambulant

M.M.L. Laro
Dolomietdijk 23, 4706HN Roosendaal
T (0165) 530542
Diabetische voet, Reumatische voet. Niet ambulant. ProCERT geregistreerd

Pedicuresalon d'été
Basaltdijk 33, 4706DP Roosendaal
T (06) 43411464
W pedicuresalondt.nl
Niet ambulant

Praktijk voor Voetverzorging en Massage Huijtker
Koraaldijk 50, 4706KB Roosendaal
T (0165) 556767
W medischpedicureroosendaal.nl
Diabetische voet, Medisch pedicure, Nagelbeugeltechnieken, Orthesiologie, Reumatische voet, Risicovoet, Schimmeldiagnostiek. Niet ambulant. ProCERT geregistreerd

Voetzaak
Chromietdijk 127, 4706EX Roosendaal
T (06) 34538341
Diabetische voet, Reumatische voet, Risicovoet
Niet ambulant. ProCERT geregistreerd

Schoonheidsspecialisten
Er bestaat een brancheorganisatie voor schoonheidsspecialisten, de Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS).
We vermelden hier alleen de schoonheidsspecialisten die in de Kortendijk zijn gevestigd en die lid zijn van deze brancheorganisatie. Op de website van de ANBOS kunt u gemakkelijk andere schoonheidsspecialisten in Roosendaal vinden. Vermoedelijk zijn de contactgegevens die de ANBOS vermeldt niet meer bij de tijd. We hebben de websites van de specialisten zelf opgezocht en daar de contactgegevens van genomen.

Schoonheidssalon Ellen
Flintdijk 10, 4706JT Roosendaal
T (0165) 563733
E ecvanderwoude@gmail.com
W schoonheidssalonellenroosendaal.nl

Schoonheidssalon Laro
Dolomietdijk 23, 4706HN Roosendaal
T (0165) 530542
E marlouslaro@schoonheidssalonlaro.nl
W schoonheidssalonlaro.nl

Mooi huidverzorging
Robijndijk 153b, 4706LZ Roosendaal
T (0165) 566079
E info@mooihuidverzorging.nl
W mooihuidverzorging.nl

Middelbaar onderwijs
Jan Tinbergencollege
Burgemeester Schneiderlaan 2, 4706 EZ Roosendaal
T (0165) 543871
E info@jtc-roosendaal.nl
W jtc-roosendaal.nl

Basisonderwijs
KPO Basisschool De Cortendijck
Beryldijk 113, 4706 DZ Roosendaal
T (0165) 543070
E de.cortendijck@kporoosendaal.nl
W decortendijckkpo.nl

KPO Basisschool De Saffier
Diamantdijk 262, 4706HM Roosendaal
T (0165) 536235
E directie@desaffierkpo.nl
W desaffierkpo.nl

KPO Basisschool Klaverweide
Lavadijk 183, 4706KZ Roosendaal
T (0165) 545370
E klaverweide@kporoosendaal.nl
W klaverweidekpo.nl

Openbare Basisschool De Klimroos
Platinadijk 25, 4706LK Roosendaal
T (0165) 534287
E info@deklimroos.nl
W deklimroos.nl

Kinderdagverblijven
Bron: Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Peildatum: mei 2018

De Klimroos
Platinadijk 25, 4706LK Roosendaal
Houder/eigenaar: Kober B.V.
Voorschoolse educatie: Ja
Peuterdijk
Beryldijk 113a, 4706DZ Roosendaal
Houder/eigenaar: Kober B.V.
Voorschoolse educatie: Ja
De Saffier
Diamantdijk 262, 4706HM Roosendaal
Houder/eigenaar: Kober B.V.
Voorschoolse educatie: Ja

Buitenschoolse opvang
Bron: Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Peildatum: mei 2018

BSO Bijentuin
Beryldijk 113, 4706DZ Roosendaal
Houder/eigenaar: Kober B.V.
BSO Klavertuin
Lavadijk 183, 4706KZ Roosendaal
Houder/eigenaar: Kober B.V.
De Saffier
Diamantdijk 262, 4706HM Roosendaal
Houder/eigenaar: Kober B.V.
Top bso Bijentuin
Azurietdijk 89, 4706BM Roosendaal
Houder/eigenaar: Kober B.V.

Gastouderopvang
Bron: Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Peildatum: mei 2018
Tengevolge van de Algemene Verordening Gegevensbescherming geven we niet meer de namen van de houders/eigenaars.

Baeke Rab
Flintdijk 98, 4706JV Roosendaal
Bakker de Mos
Enargietdijk 16, 4706HW Roosendaal
van Blanken Jacobs
Flintdijk 94, 4706JV Roosendaal
Boom
Platinadijk 40, 4706LH Roosendaal
Braat
Amethistdijk 61, 4706AS Roosendaal
Disco-Bossaerts
Heliotroopdijk 46, 4706JK Roosendaal
Gabriëls
Toermalijndijk 14, 4706TH Roosendaal
Gadella Rutten
Dolomietdijk 17, 4706HN Roosendaal
Gastouder Ellen
Topaasdijk 4, 4706TK Roosendaal
Gastouderopvang 't Dijkje
Flintdijk 104, 4706JV Roosendaal
Gemert Vogels
Zuidewijnlaan 7, 4706VL Roosendaal
van Gool
Tindijk 12, 4706TM Roosendaal
Hagenaars
Azurietdijk 8, 4706BS Roosendaal
Koedam
Koraaldijk 49, 4706KD Roosendaal
Langendoen
Amethistdijk 69, 4706AS Roosendaal
Leer van Hooijdonk
Kortendijksestraat 12, 4706CG Roosendaal
Lie
Heliotroopdijk 48, 4706JK Roosendaal
Mager
Zoudtlandlaan 13, 4706WG Roosendaal
Moleveld
Ravensteinlaan 9, 4706VG Roosendaal
Mooijekind
Flintdijk 58, 4706JT Roosendaal
Het Moriaantje
Amethistdijk 63, 4706AS Roosendaal
Roskam Struijk
Amarildijk 10, 4706AE Roosendaal
Tiggelen
Smaragddijk 93, 4706MC Roosendaal
Winklaar
Diamantdijk 8, 4706GT Roosendaal

Dierenartsen
Dierenhospitaal Visdonk
Voor gezelschapsdieren, paarden, herkauwers, varkens, laboratoriumonderzoek.
Visdonkseweg 2a, 4707PE Roosendaal
T (0165) 583750
E dierenhospitaal@visdonk.nl
W dierenhospitaal-visdonk.nl

Paardenpraktijk West-Brabant
Paardenpraktijk West-Brabant is een jonge, dynamische kliniek die zich volledig heeft toegelegd op de geneeskunde van het paard. Het team wordt compleet gemaakt door samenwerking met een dierenfysiotherapeut en een hoefsmid.
Steenovenstraat 23, 4706RA Roosendaal
T (0165) 559368 (24/7 bereikbaar)
E info@paardenpraktijk.nl
W paardenpraktijk.nl

Vee & Arts veterinaire diensten
Toon Meesters
Voornamelijk voor: herkauwers, veterinaire bedrijfsadvisering op melkveebedrijven.
Opaaldijk 5, 4706LS Roosendaal
T (0165) 533541
E info@vee-arts.nl
W vee-arts.nl/staff/toon-meesters

Dieren - diversen
Stichting Egelopvang Roosendaal e.o.
Heeft u een egel gevonden die hulp nodig heeft? Bel naar T (0165) 559445 of T (06) 30542431
Voor niet dringende vragen: E st.egelopvangroosendaal@home.nl
Lavadijk 297, 4706KZ Roosendaal
W egelopvangroosendaal.nl
F facebook.com/StichtingEgelopvangRoosendaal

Hondenspeelplaats (HSP)
Er is een hondenspeelplaats in Visdonk, op de hoek van de Kattevendreef en de Bosmierdreef.
Deze is op onze plattegrond rechtsonderaan te vinden.
Er is sinds begin april 2017 ook een hondenspeelplaats achter de Lavadijk.
Het Godwaldtpark is een bijzonderheid. Hoewel volgens de algemene plaatselijke verordening binnen de bebouwde kom honden moeten worden aangelijnd, wordt in het Godwaldtpark het los laten lopen van honden gedoogd. Maar het laatste woord hierover is nog niet gesproken.

Gemeentelijke berichten
Hier kun je zoeken naar de officiële berichtgeving van de gemeente.
Overheid - berichten zoeken
Wat voor berichten? Denk aan formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op uw buurt hebben. De berichten zijn afkomstig van voornamelijk gemeenten, waterschappen en provincies.
Vul een volledige postcode in en geef een straal op (van 200m tot 3000m of de hele gemeente). Postcodevoorbeeld (Dijkcentrum): 4706LB
Op zoek naar bestaande regelgeving? Kijk dan op plaatselijke regelgeving.
Op zoek naar geldende vergunningen? Kijk dan op plaatselijke vergunningen.
De volledige dossiers van bestemmingsplannen zijn te vinden op de website ruimtelijkeplannen.nl.
Geef een volledige postcode op. Je krijgt dan een kaart te zien, die je kunt verschuiven en uitzoomen. Klik op een gekleurd gebied en in een veldje aan de rechterkant verschijnt de lijst met plannen, verordeningen, regels en dergelijke.

Wegwerkzaamheden
Voor asfalteringen, werk aan bushaltes, verkeersmaatregelen, herinrichten van straten, onderhoudswerkzaamheden, kijk op:
W roosendaal.nl/wegwerkzaamheden
Kijk voor werkzaamheden aan fietspaden op:
W roosendaal.nl/fietspaden
Voor alle wegwerkzaamheden in Noord-Brabant:
W haalmeeruitdeweg.nl

Crematorium Zegestede
Ionweg 12, 4706NS Roosendaal
T (0164) 745424
Voor voetgangers is er ook een ingang aan de Rucphensebaan. Er stopt een bus vlak voor de begraafplaats (Rucphensebaan 95). Buslijn 312 van Arriva.

RK Sint Norbertusparochie
Sint Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal (gelegen in de wijk Burgerhout)
Voorzitter van het parochiebestuur: Ronald van Bronswijk
E ronaldvanbronswijk@sint-norbertusparochie.nl
T (0165) 534667 (secretariaat Sint Josephstraat)
W sint-norbertusparochie.nl
F facebook.com/SintNorbertusRoosendaal
Pastoraal steunpunt Franciscus:
Azurietdijk 91, 4706BM Roosendaal
T (0165) 533105
Secretariaat geopend van maandag t/m donderdag van 9.30-11.30 uur
E ggsintfranciscus@sint-norbertusparochie.nl

Moskee
Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal
Burgemeester Schneiderlaan 5, 4706CK Roosendaal
E info@micr.nl
T (0165) 534420
W micr.nl
F facebook.com/microfficial

Turkse moskee - Yeşil Camii Roosendaal
Deze is gevestigd in de wijk Kalsdonk, Bartóklaan 2, 4702KZ Roosendaal.
W yesilcamii.nl

Sport
Roosendaalse Sportclub Alliance
Voetbal
Sportpark Kortendijk
Zundertseweg 17, 4707XD Roosendaal
T (0165) 542442 (bestuurskamer), T(0165) 556268 (kantine)
E info@rsc-alliance.nl
W rsc-alliance.nl

Handboogvereniging Oude Doelen
Secretaris: Jan Bosma, T (0165) 312901, E oudedoelen1778@hotmail.com
W www.oudedoelen.nl - Deze website is schadelijk voor uw computer!
Accommodatie: Sportpark Kortendijk, Zundertseweg 15a, 4707XD Roosendaal

Sportzalen
Sporthal D'n Dijck bv
Platinadijk 27, 4706LK Roosendaal
T (0165) 533835
W sporthaldndijck.nl

Gymzalen Jadedijk & Tolberg-centrum
Jadedijk 11, 4706KP Roosendaal
Gymzaal Jadedijk en Gymzaal Tolberg-centrum zijn voor allerlei sportactiviteiten te huur, ook eenmalig.
Reserveren via E m.konings@roosendaal.nl
T 140165 (algemeen nummer)
F Gymzalen-Jadedijk-Tolberg-centrum

Scouting
Scouting Prinses Irene
Hoofdkwartier: "De Spinel" Lavadijk 185, 4706KZ Roosendaal
W scoutingprinsesirene.nl
Emailcontact per webformulier.

Scouting St. Jan
Visdonkseweg 1a, 4707PE Roosendaal
T (0165) 563788
W scoutingstjan.nl
F facebook.com/scoutingstjan

Buurtontmoetingsplaats (bop)
Een buurtontmoetingsplaats is een kleine overdekte ruimte met bankjes, bedoeld als (jeugd)ontmoetingsplaats.
Er staat een 'bop' op het AB-veld en een in Visdonk, net tegenover de Kapelstraat.
Beide bop's staan aangegeven op onze plattegrond.

Horeca
Buurthuis 't Dijksteeke
Zie hierboven voor alle gegevens.

La Carambole, La Cafetaria, De Lantaarn
La Carambole is een sfeervol sport- en eetcafé. Sporten: darts, snooker en biljart.
De Lantaarn biedt een sfeervolle zaal die zowel voor een feestelijke bruiloft als een zakelijke vergadering gebruikt kan worden.
Onyxdijk 5, 4706LN Roosendaal
T (0165) 533676
W dijkenhoreca.nl
F facebook.com/lacarambolersd

Lunchcafetaria Frietstore & More
Dijkcentrum 57, 4706LB Roosendaal
T (0165) 545548
W frietstoreenmore.nl
F facebook.com/frietstoreenmore

McDonalds
Restaurant
Takspui 2, 4706CM Roosendaal
T (0165) 555866
W mcdonaldsrestaurant.nl/roosendaal
W mcdonalds.nl
E Contactformulier

Kook• (kook punt)
Restaurant Kook. Roosendaal
Rucphensebaan 18, 4706PJ Roosendaal
T (0165) 566886
E info@roosendaal-kook.nl
W restaurantkook.nl

Lunchroom Différance
Croissanterie en lunchroom
Oostplein 19, 4706NL Roosendaal
T (0165) 546800
E johansep@differance-roosendaal.nl
W differance-roosendaal.nl

Huis aan huis bladen
Als u geen sticker op uw brievenbus heeft of een NEE-JA sticker, dan krijgt u de huis-aan-huisbladen in de bus.

Roosendaalse Bode
Wordt op woensdag en op zondag bezorgd. Niet op zondag in de vakantieperiode in augustus.
Op zondag staat hier de gemeentelijke berichtgeving Stadserf 1 in.
Digitale versie, bezorgklachten, contact: W internetbode.nl/roosendaal

Gazet Roosendaal
Deze krant wordt op woensdag verspreid. W gazetroosendaal.nl

Dijkkrant
Dit krantje was een uitgave van het Bewonersplatform Kortendijk (zie boven). Het wordt vanaf 2018 niet meer uitgegeven. Men wordt verwezen naar de Facebook pagina van het Bewonersplatform Kortendijk (zie boven).

Roosendaal - digitale gemeentegids
Op de onderstaande link staat de nieuwe versie (2017)
W Roosendaal - gemeentegids


 

Contact

Over enige tijd verschijnt hier een emailadres. Deze website is nog in aanbouw, zodat het nog niet veel zin heeft er nu al op te reageren.
Met veel plezier ontvangen we te zijner tijd suggesties, toelichtingen, aanvullingen en verbeteringen.
Helaas zijn we niet in staat om vragen te beantwoorden. Dus als wat u zoekt niet op deze pagina's staat, dan kunt u het met geen mogelijkheid via ons achterhalen.
Voor dringende zaken over deze pagina kunt u mailen naar:

Over deze site

Deze niet commerciële website is gemaakt door Oscar van Vlijmen. De inhoud is in principe auteursrechtelijk beschermd (copyright, ©). Als u contact met mij opneemt, is de kans groot dat u toestemming krijgt om onderdelen over te nemen voor niet commerciële doeleinden. Zonder toestemming mag u niets overnemen.
Het gebruik van deze website is geheel voor eigen risico. De juistheid en de volledigheid van de informatie noch de goede werking van de website kunnen worden gegarandeerd. Suggesties voor verbetering zijn welkom!

Datum laatste wijziging: 22-05-2018

 

000webhost logo